Mine sisu juurde ↓

Akadeemiline elu

 

"Leian, et hariduse tähtsaim ülesanne on kindlustada järgnevate omaduste ellujäämine: ettevõtlik uudishimu, alistumatu vaim, visadus oma ülesannete saavutamisel, valmisolek teistele vastu tulema ning kõige enam, kaastunne.“

Kurt Hahn, UWC liikumise asjutaja

UWC on ülemaailmne haridusorganisatsioon, mis koolitab igal aastal üle 9000 õpilase 155-st eri riigist. Nendest õpilastest umbes neli tuhat lõpetavad International Baccalaureate diplomiprogammi, mis on kõige enam tunnustatud rahvusvaheline keskkooliprogramm õpilastele vanuses 16-19.

Olgugi, et iga UWC kooli akadeemilise elu keskmes on IB programm, tähendab UWC palju enamat kui pelgalt IB programmi poolt ette nähtud eeldused. Igas UWC koolis ja kolledžis on teadlikult väga mitmekesine õpilaskond ning personal – esindatud on inimesed väga erinevatest riikidest ning väga erineva sotsiaalmajandusliku, kultuurilise, keelelise, poliitlise ning haridusliku taustaga; sellest tulenevalt on ka koolide programmid erinevad, sest UWC peab oluliseks, et kooli programm võtaks arvesse erinevaid arvamusi ning tõlgendusi; et iga õpilane tunneks, et saab autentselt esindada omaenda ajalugu ja kultuuri. Formaalset IB õppekava täiendavad arutelud ülemaailmsete teemade üle ning muud tegevused, mis ärgitavad õpilasi kriiliselt mõtlema ning julgelt tänapäeva maailma puudutavate teemadega tegelema.

International Baccalaureate (IB)

IB Organisatsioon (IBO) asutati aastal 1968. Juba algusest peale tugines IBO UWC panusel ning koostööl, et pakkuda progressiivset, multikultuurset haridust, kus õppimine põhineks kogemusel. Kahe organisatsiooni vaheline koostöö on jäänud tugevaks tänase päevani.

Pärast kuut aastat erinevates koolides, sealhulgas UWC Atlantic College-s katsetamist, avati IB diplomiprogramm ametlikult 1975. aastal. Viimasel kahel kümnendil on juurde loodud algastmele, keskastmele ning kindla karjäärisuunitlusega orienteeritud programmid. Kõikide IB programmide eesmärgiks on „julgustada õpilasi üle maailma olema aktiivsed, kaastundlikud ning elupõlised õppijad, kes saavad aru, et ka teistel, neist erinevatel inimestel, võib olla õigus.“

Erinevate programmide, eriti IB diplomiprogrammi, populaarsus on aina kasvanud tingituna organisatsiooni mainest pakkumaks „kuldsele standardile“ vastavat rahvusvahelist haridust. Tänapäeval on kokku viis tuhat IB kooli, mis õpetavad igal aastal 1,3 miljonit õpilast üle kogu maailma.

Milliseid õppeaineid saab IB dimplomiprogrammis õppida?

IB diplomiprogrammi õpilased valivad igast järgnevast kuuest suunast ühe kursuse:

  1. Keel ja kirjandus

  2. Võõrkeeled

  3. Ühiskonna- ja sotsiaalteadused

  4. Teadusained

  5. Matemaatika

  6. Kunst (kunsti asemel on õpilastel võimalus valida ka teine aine kas ühiskonna- ja sotsiaalteaduste, teadusainete või võõrkeelte grupist)

Enamasti õpivad õpilased kolme ainet standardtasemel ning kolme ainet kõrgemal tasemel, mis tähendab, et nad keskenduvad nendest ainetes teadmiste ja oskuste omandamisele märkimisväärselt enam. See, milliseid aineid igast grupis täpselt pakutakse, erineb kooliti ning sõltub tihtipeale iga kooli geograafilisest asukohast ning fookusest.

Lisaks kuuele ainevaldkonnale, läbivad õpilased veel kolm nõuet, mis on oluliseks osaks IB diplomiprogrammi üldisest filosoofiast. Need on järgnevad:

  1. Extended Essay (EE) – (uurimustöö) Õpilased uurivad süvitsi ühte neile huvi pakkuvat teemat ning arendavad seekäigus iseseivaid uurimistöö läbiviimise ning kirjutamise standardeid, mis vastavad ülikoolis nõutud tasemele. Õpilased valivad esseeteema enamasti inspireerituna ühest nende kuuest ainest ning selle pikkus ei tohi ulatuda üle 4000 sõna. Kogu uurimistöö- ning kirjutamisprotsessi toetab nende akadeemiline juhendaja.

  2. Theory of Knowledge (TOK) – (teadmiste teooria) Antud kursus julgustab õpilasi mõtisklema teadmiste loomuse üle ning selle üle, et kuidas me teame seda, mida arvame end teadvat. Kursuse lõpus tuleb teha suuline ettekanne ning 1600-sõnaline essee.

  3. Creativity, Activity, Service (CAS) – Selle programmi keskmes on vastutuse võtmine, sotsiaalsete, loovate, aktiivsete oskuste arendamine ning teistele empaatiaga lähenemine. Õpilased võtavad osa erinevatest tegevustest, mis arendavad neid oskusi ning on samas seotud kohaliku kogukonnaga integreerumisega.

Nende elementide kombinatsioon võimaldab õpilastel arendada oma analüüsivõimet, tõhusat suhtlemist ning kriitilist mõtlemist ning valmistab nad ette jätkamaks õpinguid järgmistel tasemetel. Lisaks sellele annab programm eeldused selleks, et õpilased saaksid rakendada oma kultuurilisi teadmisi ja arusaamu akadeemilises õppes ning loovad minapildi endast kui mõtlevast ning teistega ühenduses olevast isikust.

Varasemad õppeaastad

Mõned UWC koolid võtavad vastu õpilasi ka noorematesse klassidesse alatest vanusest 18 kuud kuni 15 aastat. Näiteks UWC Maastrict, UWC East Africa, UWC South East Asia, UWC Thailand ning Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa võtavad kõik vastu ka nooremaid õpilasi. Rahvuskomiteed ei korralda konkurse nooremate õpilaste jaoks. Vastuvõtt toimub erinevatel tingimustel ning suhelda tuleb oste koolide esindajatega.  

Nii nagu ka IB diplomiprogrammis, usub UWC, et parim viis harida lapsi juba lasteaias, algkoolis ning põhikoolis on läbi laiapõhise hariduse, et nad saaksid kogeda nii ühiskondlikult kasulikku tööd, kunsti ja klassiprojekte just nagu kogu üldises UWC eksperimentaalõppeprogrammis. UWC usub, et noorematel õpilastel on samasugune võimekus teadmisi vastu võtta nagu IB diplomiprogrammi õpilastel ning antud õppekava tagab neile võimaluse küsitleda, uurida, luua ja analüüsida samal ajal arendades sotsiaalseid, emotsionaalseid ning loovaid oskusi.

UWC Maastricht pakub noorematele klassidele rahvusvahelist algkooli õppekava ning International Baccalaureate põhikooliprogrammi (MYP), mis koosneb sõimerühmast, algkoolist ja põhikoolist. Samuti pakutakse algkooliõpilastele tervise ja heaolu haridusprogrammi ning spetsiaalselt sõimerühmale loodud haridusprogrammi.

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa pakub kolme erinevat haridusprogrammi, kaasa arvatud IB diplomiprogrammi. Waterfordi õppekava ning IGCSE programmi pakutakse õpilastele nooremates astmetes, kes on vanuses 11-16 aastat.

UWC Thailand pakub IB eelkooliprogrammi (PYP) õpilastele vanuses 3-12 aastat ning IB põhikooliprogrammi (MYP) õpilastele vanuses 11-15 aastat. UWC Thailandis on ka lastetoa programm, mis on mängudel põhinev õpe lastele vanuses 18 kuud kuni 3 aastat.

UWC South East Asia võtab noorematesse klassidesst vastu 4 kuni 15 aasta vanuseid õpilasi. UWC SEA sisupõhist õppeprogrammi K-12 pakutakse eelkooliõpilastele (4-7 aasta vanustele), algkooliõpilastele (7-11 aasta vanustele) ning põhikooliõpilastele (11-14 aasta vanustele). Viimasel põhikooliaastal võtavad õpilased osa kaks aastat kestvast rahvusvahelisest GCSE (IGCSE) programmist.

UWCEA pakub kõiki kolme IB programmi: Algastmeprogrammi (Primary Years Programme, PYP) vanustele 3-10, Põhikooliprogrammi (Middle Years Programme, MYP) vanustele 11-15, ning IBDP programmi õpilastele vanuses 16-20. UWCEA pakub toetust ka erivajadustega õppes õpilastele, millega tegeleb selle ala spetsialistist õpetaja. Algastme-, ning Põhikooliprogrammis toetavad spetsialistid ka inglise keelt võõrkeelena õppijaid.